Ochrana osobných údajov

Nákup bez poskytnutia osobných údajov

Nakupovať v našej spoločnosti môžete, samozrejme, aj anonymne v našej podnikovej predajni na ulici Pri Kalvárii 17 v Trnave.

Nákup prostredníctvom internetového obchodu

Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie alebo s registráciou. V oboch prípadoch sa, pochopiteľne, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Zaregistrovaním sa na stránke sessler-eshop.sk alebo odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

Nákup bez registrácie

Internetovú objednávku si môžete urobiť aj bez registrácie. Samozrejme, ani v tomto prípade sa nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • dodacia a fakturačná adresya
 • telefonický kontakt
 • e-mailová adresa

Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. E-mailová adresa uvedená v objednávke slúži na komunikáciu s Vami ako odberateľom, či už na zaslanie zálohovej faktúry alebo komunikácie ohľadne Vašich požiadaviek týkajúcich sa objednávky. V súčasnosti neuvažujeme o odosielaní newslettrov o novinkách.  

Nákup s registráciou

Internetový obchod ponúka zákazníkom možnosť registrácie. V takomto prípade si na stránke sessler-eshop.sk vytvoríte vlastný profil s údajmi, ktoré môžete opätovne využívať pri každom ďalšom nákupe. Čo registráciou získate:

 •  svoje údaje budete mať dopredu vyplnené, nemusíte ich vypisovať pri každej objednávke
 •  získate prehľad o všetkých svojich predchádzajúcich objednávkach

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení Vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet) a doručovateľská spoločnosť DPD SK, s.r.o.

Nariadenie GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ:      SESSLER s.r.o.

Sídlo:                     Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri, vložka 16531/T oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa (adresa na zasielanie písomností):

SESSLER s.r.o., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava

telefonický kontakt:     +421 908 709 843

emailový kontakt:        klasova@sessler.sk

Zodpovedná osoba: nie je určená

Účely a právne základy spracúvania:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (klientov a zástupcov klientov) na nasledovné účely:

E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu,

Spotrebiteľské súťaže – organizovanie spotrebiteľských súťaží,

Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,

Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu.

Kategórie dotknutých osobných údajov:

bežné osobné údaje

Kategórie príjemcov osobných údajov:

doručovateľské spoločnosti

Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka