Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti : SESSLER, s.r.o.
Ulica a číslo: Pri Kalvárii 17
Mesto a PSČ: 917 01 Trnava
Štát: SR
IČO: 358 343 74
DIČ: 2021649498

Zodpovedná osoba a kontakt: Dagmara Klasová, klasova@sessler.sk         

I. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúcim je SESSLER, s.r.o., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava, IČO: 358 343 74, DIČ: 2021649498 (ďalej len „predávajúci“).
 2.  Kupujúcim je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určeným spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý      predávajúci ponúka na svojich internetových stránkach (ďalej len „kupujúci“).
 3.   Predávajúci ponúka svoj tovar určený na predaj na webovej stránke http://sessler-eshop.sk.

II. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
 4. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
 5. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

III. Storno objednávky 

 1. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
 2. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Ceny sú uvedené bez DPH, predávajúci je platcom DPH. Ceny môžu podlieha zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.
 2. Celkovú cenu za objednávku tvorí celková cena tovaru s DPH, ku ktorej sa pripočíta cena za dopravu určená tarifou dopravcu a prípadne cena dobierky.
 3. Kupujúci si môže ako spôsob platby zvoliť platbu vopred na bankový účet predávajúceho, kedy obdrží zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar bude vyexpedovaný po obdržaní platby na bankový účet predávajúceho. Pri platbe na dobierku  zasiela predávajúci objednaný tovar, ktorý kupujúci pri prevzatí v hotovosti kuriérovi. Pri osobnom odbere platí kupujúci za tovar v hotovosti.
 4. Doklad o kúpe (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

V. Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota tovaru skladom v rámci Slovenskaje do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Dodacia lehota tovaru na objednávku je vždy uvedená v popise tovaru. Po dohode s kupujúcim je možné uvedené dodacie lehoty predĺžiť.
 2. Ak kupujúcemu nevyhovuje predĺžená dodacia lehota oznámená predávajúcim pri overovaní objednávky, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Tovar bude vyexpedovaný do 24 hodín po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok na vyskladnenie.

VI. Doručenie a prevzatie tovaru

 1. Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom služieb kuriérskej spoločnosti DPD SK, s r. o..
 2. Miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie povinnosti doručiť tovar sa považuje doručenie tovaru na určené miesto.
 3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne a mieste uvedenom na objednávke.
 4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom kuriérskej spoločnosti spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú akceptované.
 5. Predávajúci zodpovedá za tovar až po okamih jeho prevzatia kupujúcim, kedy nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento prevezme všetky časti objednaného tovaru a prevzatie tovaru písomne potvrdí.
 6. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom doklad o kúpe (faktúru).
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie alebo zničenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Uvedené situácie rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po nahradení všetkých škôd prepravcom.
 8. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované podľa platného cenníka kuriérskej spoločnosti DPD SK, s r. o.. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
 9. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e – mailom.
 10. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
 11. Kupujúci má možnosť vyzdvihnúť si objednávku prostredníctvom osobného odberu. Ak je objednaný tovar naskladnený a objednávka potvrdená, je možné si tovar prevziať počas otváracích hodín spoločnosti v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,30 hod., mimo túto dobu po dohode. V ostatných prípadoch bude predávajúci kupujúceho informovať o ďalšom postupe. Ako miesto osobného odberu sa považuje sídlo spoločnosti SESSLER, s.r.o., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava.

VII. Záruka

 1. Záručná doba je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru, začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.
 2. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

VIII. Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

IX. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pomocou prostriedkov komunikácie na do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
 2. Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie uplatniť u predávajúceho predložením vyplneného formulára odstúpenia od zmluvy ktorý si môžte stiahnuť tu.  Vyplnený formulár v listinnej podobe je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu spolu s tovarom na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári uviesť presný názor tovaru, číslo faktúry/objednávky, svoje meno a priezvisko, presnú adresu, číslo účtu vo forme IBAN, na ktorý mu budú vrátené peniaze a dátum vyplnenia formulára. Kupujúci má právo vrátenia peňazí v hotovosti priamo v sídle spoločnosti na adrese: SESSLER, s.r.o., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo spolu s tovarom odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1 čl. IX. V osobitných prípadoch po dohode predávajúceho s kupujúcim, môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
 4. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.
 5. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá:
 7. v prípade zmlúv na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
 8. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
 9. na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 10. na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
 11. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
 12. na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.
 13. Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený. Kupujúci je povinný poslať predávajúcemu tovar na vrátenie doporučene a vo vhodnom balení, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu zásielky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo zničenie tovaru počas prepravy zásielky.
 14. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 15. Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 16. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zrealizovanej objednávky alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú  na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 17. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu j) pred tým, ako mu je tovar určený na vrátenie doručený a z tohto dôvodu je kupujúci povinný odoslať zásielku s vráteným tovarom doporučene, nie dobierkou. Tovar vrátený formou dobierky, predávajúci neprevezme.

 X. Reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré vykazujú známky poškodenia.
 2. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 3. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
 4. Kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať na kontaktnú adresu predávajúceho. Náklady na prepravu znáša kupujúci.
 5. Tovar zasielaný kupujúcim musí byť kompletný, vrátane príslušenstva a kompletnej dokumentácie a v stave, ako ju prevzal pri dodávke. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu kópiu dokladu o kúpe, popis vady tovaru a tovar, ktorý je čistý a mechanicky nepoškodený. Kupujúci je povinný poslať predávajúcemu tovar na vrátenie doporučene a vo vhodnom balení, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu zásielky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo zničenie tovaru počas prepravy zásielky.
 6. Kupujúci je povinný odoslať zásielku s vráteným tovarom doporučene, nie dobierkou. Tovar vrátený formou dobierky, predávajúci neprevezme.
 7. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady považovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 8. Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 9. Ak má tovar iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 10. Predávajúci má povinnosť informovať kupujúceho o stave reklamácie prostredníctvom e-mailu alebo SMS správou.

XI. Ochrana osobných údajov 

 1. Odoslaním objednávky, resp. uzavretím zmluvy uzatvorenej na diaľku udeľuje kupujúci predávajúcemu v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním poskytnutých údajov. Kupujúci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoj súhlas udelil dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať v písomnej forme na e-mailovej adrese predávajúceho. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov má za následok zrušenie objednávky.
 2. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 3. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe.
 4. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy SESSLER, s.r.o.. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: klasova@sessler.sk, alebo kontaktnej adrese spoločnosti.

XII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na klasova@sessler.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 Zákona č. 391/2015 Z. z.. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z..
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumer/odr/.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny a doplnky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok sú v platnosti podmienky, ku dňu nákupu tovaru.
 3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z nesplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

SESSLER, s.r.o.

Platnosť od 01.06.2017 do odvolania.